باغ ارم:

بنای اولیه باغ ارم را به جانی خان وفرزندش محمد قلی خان نسبت میدهند احتمالا محمدقلی خان بعد از پدربنای جدیدی ایجاد نکرده بلکه آن را تکمیل نموده لذا عمارت بنام هر دوی آنها مشهوراست.در دوره ناصرالدین شاه حاج نصیرالملک شیرازی باغ را از خاندان ایلخانی خریدو ساختمان فعلی را بنا نمود.باغ ارم بعد نصیر الملک به فرزندش عبداله قوامیرسید پس از چندی ناصر خان قشقایی به مبلغ 24000تومان از وی خریداری نمود و مدتها این باغ در اختیار خاندان قشقایی و مرکز حکمرانی ایلخانان انان بودتا اینکه

در زمان استانداری فرخ اجبارا به تصرف دولت در آمدو فعلا در اختیار دانشگاه شیراز است.

 

 

 

هنوز سالها باید بگذردتا برزخم های گوناگون والتیام نیافتنی خود مرهم گذاریم.

زخمهایی که از هر رهگذری به خلق ما قشقایی ها واردآمده است.

  
نویسنده : جعفرخان ; ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳
تگ ها :